ࡱ> OSN Rj1bjbj;Bee -ZZ8 |~! $z$,'>!!!H8! :y, N!0~! j'Rj'j'$!!~!j'Z, : sQNgbL 0]$OOiagO 0r^va _Bla?z :Nf}Y0W/{_gbL 0]$OOiagO 0N N{y 0agO 0 T 0_lςw[e0]$OOiagO 0Rl 0N N{y 0[eRl 0 YU㉳Qbw]$OOiw~~y{]\O-Nv[E OL]T(uNUSMOTlCgv s1\r^cQY NYta0 N0sQN^hQe6R0Y͑RRsQ|RRSR]$OOi N (uNUSMO:Nb(uv^hQe6RRRSR]$OOiv ^cN^hQe6RRR~{vRRT Tb^zRRsQ|vvsQPgeS_0Wv>yOOi~R:ggRt]$OOiSO{vKb~0 N L]Sb^hQe6RRR (W$N*Nb$N*NN N(uNUSMO Te1\Nv T(uNUSMO^S_R+R:NL]4~]$OOi90(uNUSMO:NL]Rt(u]SOKb~e ] g(uNUSMO chQe6R(u]:NvQSR>yOOiv TRtv(uNUSMOS(WMR(uNUSMOSOgQUSrSR]$OOi0L]Su]$O 1uL]S0R$O[e]\OvUSMOOlbb]$OOi#N0 N0sQN]$O[0RRRt[ N (W,gwL?e:SWQv]$O[SvsQ]\O[e^\0W{ (uNUSMO0]$OL]bvQяN^\0]$O~~ c NR`b_TS~N N>yOOiL?ecQ]$O[3u 1.]~SR]$OOiv TL]SO{v0W>yOOiL?ecQ]$O[3u 2.*gSR]$OOiv (uNUSMOlQ0WNuN~%0W(W TN:S^v TlQ0W>yOOiL?ecQ]$O[3u(uNUSMOlQ0WNuN~%0W N(W TN:S^v TuN~%0W>yOOiL?ecQ]$O[3u 3.^S_1uw~>yOOiL?eۏL]$O[vNy 9hnc^\0WSR1u(uNUSMO@b(W0Wv:Sv^~>yOOiL?e蕞Rt 4.G g{ Nfnxv 1uqQ Tv NN~>yOOiL?enx[0 V LNuNXT@b` TNLNuY!kʋe0t[v ^N!kʋe0t[:NLNuKNe\O:Nw{]$O[3ugPvep0 TNLNu][:N]$O LNuNXTLNuu`R͑T >yOOiL?e NQSt TNLNuv]$O[3u0LNuNXTSNOnc 0agO 0,{NASkQagvĉ[ 3uRRR Ygt[ FOX[(WN N`b_KNNvdY 1.]N(uNUSMOdb~bkRRNNsQ|v 2.]SN!k'`]$O;SueRёTN!k'`$Ok1\NeRёv0 N >yOOiL?e(W]$O[Ǐ z-N [Nnx[L]$Ok`Q/f&TN]$OX[(WVgsQ|v SNYXb gD(v;Su:ggbvQNNNt[:ggۏLt[v^\OQ/f&TX[(WVgsQ|~ _NSNX3 Tb5 TvsQ;SuN[~bt[\~t[ v^\OQ/f&TX[(WVgsQ|v~0[YXb;Su:gg0NNt[:ggb~bvsQ;Sut[\~t[$OkN]$OVgsQ| >yOOiL?e9hnc 0[eRl 0,{ASmQag\OQ]$O[-Nbkv (W gsQt[~\OQT^Seb` Y]$O[ z^ v^9hnc;Sf[t[~I{vsQnc~T\OQ]$O[Q[0>yOOiL?eYXbvsQ:ggb;SuN[ۏLt[v9(u (W]$OOivsQNR~9-NR/e0 ]$O[3uN:NL]$Ok`QN]$OX[(WVgsQ|v SN(Wĉ[gPQcNwQ gD(v;Su:ggbvQNNNt[:gg\OQvt[~0>yOOiL?e蕔^Se~Tt[~I{vsQnc~T\OQ]$O[Q[0 mQ 0agO 0,{ASVag,{mQy-N ^,gN;N#N NEe[^NlQ[:gsQN{t0NЏ0SI{bSl:gsQ NSl_0L?elĉcCg~~QwQvvsQl_efN:NOnc0X[(WN N`b_v >yOOiL?e蕔^ۏL:SRYt 1. L](W N Ns-NS0RNNEe$O[ lQ[:gsQN{tnxNEeN[ FO[NEeSeS_NN#N*g\O[bel[v >yOOiL?e~g8h[T_Nl gncfL]bb;NSN N#Nv ^S_[L]^\N]$O0 2.]$O[3uN:NL] (*,68:<>DHp`E*E4hqh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqhX)WB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phhTq?h:!CJ OJPJaJ o((h%hX)WCJ KHOJPJQJ^JaJ %hMCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h%h%CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hX)WCJ,KHOJPJQJ\^JaJ,(hCJ,KHOJPJQJ\^JaJ,o((hX)WCJ,KHOJPJQJ\^JaJ,o((h:!CJ,KHOJPJQJ\^JaJ,o(*:< N $ H , d F|<(dG$WD`gdyE dG$gdyE$ dG$a$gdyE $dG$a$gdyEHL\pr~ ƫ֙֙֫ƉƉ|aO|#hqhX)WCJ KHOJPJaJ o(4hqh#B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phhCJ OJPJaJ o(hqh>qiCJ OJPJaJ o(#hqh`nACJ OJPJQJaJ o(4hqhX)WB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phhqhX)WCJ OJPJaJ o(#hqhX)WCJ OJPJQJaJ o(.hN B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph  6 < > H N T \ ^ d ӸpU:".h|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh5SB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hI'B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h/6B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hI'B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hI'hI'B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph(hqhX)WCJ KHOJPJQJ^JaJ d r Ͳ嚲ͲgͲO44hqh5SB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hI'B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hWeB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hTh|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hp}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hp}h|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph  h l " $ & ͲjQ9.hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hqh5SB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hMB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hL]B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h6 B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh5SB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hp}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hp}h5SB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph & 4 B H J L N , 0 d h 嵝jR:.h>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h|JB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h_sB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hI'hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hN B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hI'hXe.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph \^ BD債jO7Oj.hAB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h!h!B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h!B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh4_cB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hN B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqh^ B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phDFHJP&*LTZ^bfjrxz:<>@BζΛΛ΀ζΛΛΛΛgζΛg_h8h8o(1hqhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4hDhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hN B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hqh^ B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph"( (&(^(b(((((ʲ~|ddIʲ4h>hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phU1hqhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4hXMhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hm*Zhm*ZB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph(W N Ns-NS0RNNEe$O[ FO*gcOlQ[:gsQN{tI{ gsQ蕝OlQwQvNEeYtefN bNcObff0NNEe NNStQ[fNv >yOOiL?e~g8h[T_N NfL]S0R^,gN;N#NvNNEe$O[ NN[L]^\N]$O0 N ]$O[0RRRt[]\O-N gsQefNVSN N= NfI{SVelv SNlQJT SQlQJTKNew~Ǐ60e sSƉ:N0 gsQefNǑ(ulQJTe_v SN(WNRDnT>yOOL?eQzS^lQJT Te (WHhwS-NlfSVT~Ǐ OYuv^vQuU_0 N0sQN]$OOi~R0_G kQ (W,gwL?e:SWQ (uNUSMO0W:SSf]$OOiSO{v0W SSO]$OL] TUSMOSf]$OOiSO{v0Wv^~~SO49TeSuv9(u 1uSfT]$OOisQ|@b(W0Wv>yOOi~R:gg cĉ[/eN0 ]N (W,gwL?e:SWQ *g cĉ[:NL]SR]$OOiv(uNUSMO0W:SSflQ0Wv L]3uHQL/eNv 1u3ue(uNUSMOlQ0Wv>yOOi~R:gg#~R0 AS ~]$O[v^t[:NN~V~v NRNXT ꁳRRRt[~\OQ!kgw SgqN~V~]$OL]OT]$OOi[g_GteeHhNS]$OOiWё[ge]_G FO NNS$Ok%m4_G 1.f~NNcLNuqS[\ON0S_el gSsy`LNu0y_]\O\MOTʋebt[:NLNu RtOKb~T*gQNNcLNuqS[\ONvONXT 2.] cyvSOI{e_SR]$OOiv]~SW,g{QOiёvNXT0 NNXTRRRt[~\OQ!kgevW,g{QOiёNONOMR12*Ngs^GWg49]DN$Ok%m4|peKNyv >yOOi~R:gg8h[e]pe v^1u]$OOiWёꁳRRRt[~\OQ!kgwS>ee]pe0e]TNNONS_0WgNO]DhQv 1u]$OOiWёe]0 N,{Ny`b_-NvLNuNXT vQLNuʋeffNbLNuʋet[fN -Nfnxv(uNUSMO (WL]NNg*gOl:NvQ4~]$OOi9v 1u(uNUSMObb_Ge]#N0 ASN L]V]\OmSNEe$O[bʋe0t[:NLNueeQL N1*Ngv NL]Su]$OMR12*Ng(uNUSMOL]s^GWg49]D{,gN]D0,gN]DؚNSu]$OS_g~y{0W:SL]s^GW]D300%v cgq~y{0W:SL]s^GW]Dv300%{NONSu]$OS_g~y{0W:SL]s^GW]D60%v cgq~y{0W:SL]s^GW]Dv60%{0 NL]Su]$OMR (uNUSMOSO49Ǐ1*NgFO N12*Ngv cgq[ESuvgs^GW49]D{(uNUSMOSO49 N1*Ngv NL]S$OS_g(uNUSMOL]s^GWg49]D{0 ,ga2021t^1g1ewgbL dkMR gsQĉ[N,ga NNv c,gagbL0,gaeLT l_lĉTSlʑ\OQeĉ[v NvQĉ[0   PAGE \* MERGEFORMAT- 5 - (((())v))))))))赝ееlQ9.hrB*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph4hhB*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph.hrOB*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph1hqhrOB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.he7DB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hrOhrOB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hrOB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph () **h+ ,,,-./0111111 1$1&1b1d1$a$dG$WD`gd dG$WD`gddG$WD`gdyE)* * ***** *"*$*.*4*6*8*͵jjRj@1hrCJ OJPJ QJaJ o(#h{^hrCJ OJPJ QJaJ o(.h8B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqhrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hvB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph4hhB*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph.h8B*CJ KHOJ PJ QJ ^JaJ o(ph8*H*J*P*X*\*`*d*t*|*************+ + +f+h+n+ʲʲʲ岚ʲgʲʚʲʲO.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hvB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hchrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h8B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hqhrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hhrB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phn+,,,,,----r.t......ʲʲ|cH-H4hhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hvhvB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1hqhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4hs#hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hchB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hvhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph....//*/2///////00000 11͵蚂͵jRj:j.hUB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hp}B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h3.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hvh`oB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hvB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hvhvB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h`oB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph111111 1"1&1(1R1T1V1^1`1b1d1f1h1j1޸ޗw.h3.B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phhoh[hJyh[CJOJPJaJo(!hCJOJPJaJmHnHu+hhCJOJPJaJmHnHsHuhJyh/CJOJPJaJo((jhJyh/CJOJPJUaJo(h.jh.Ud1f1h1j1dG$WD`gdyE909182P:p[m. A!"#$O%S b 666666666vvvvvvvvv666446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHH`H cke(CJKHOJ QJ _HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBiB 0nfhxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ "B ,,,/H d & D()8*n+.1j1 (d1j1 "(/!T # @H 0( 0( B S ?/8KMVW4{ . uvgh8Zcz~ 8 H h i k x  $ % A B F J K L M N S Z\kmH B P y { ssssssssss3sH %/%/v,v,8.%^`o(0v,%/C ey.oxM'r1A N 6 + )wVvq U-+n/9V./>o8/U^"T> ^ Ol ! !:!B! ")"O:$Q$C%}'I',)N*O*S,/-}-3.Xe.t.Au/hu0S1]*2<2U2@334?5/68^.8@9R9:6:;:c:);2d;ma= f=Tq?d @^@aA`nA B4De7DHwD[FZ)H$zHEIvKcLXM O:ObP6R|]R5Sp TJTIQTpT]URVWX)W4 X@uX|XZm*Z2\qiMj`jlejM_l[m'nQoRko0pApg?qg tt79w:wMwTwHx1zzR{t|Y}!~"~Wee@gg]d w*Dc\Z8mO._suL[ylp}9yEer U|Wer[[+2po H-x% x#'Qp`o9W/iS|nm2CTkm^,]c?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[i2 CQHP $PA2! xx adminadmin Oh+'0l  ( 4 @LT\dadmin Normal.dotmadmin10Microsoft Office Word@ @Pfb@tn~@՜.+,D՜.+, X`lt|  d ?GKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9584 !#$%&'()+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPQRUVRoot Entry FTData "1Table*~'WordDocument ;BSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FMsoDataStorePU 5XXVUCRPDUHV5==2 PU Item PropertiesFWVOVG5UCALFNSF1Q==2 PU Item PropertiesUCompObjn  FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q